ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 137
                                               

Електролитна дисоцијација

Електролитната дисоцијација во хемијата и биохемијата е општ процес при кој јонските соединенија се разделуваат на помали честички, јони или радикали, и тоа најчесто со можност за повратност на овој процес. Кога една Бренштед-Лориева киселина се ...

                                               

Инструментална хемија

Инструментална хемија е дел од аналитичката хемија, каде анализите се вршат со помош на научни инструменти. Техниките кои се употребуваат се користат за сепарација и идентификација на соединенијата. Од техниките за сепарација се употребуваат: хро ...

                                               

Квалитативна неорганска анализа

Катјоните кои остануваат после внимателно одделување на претходните групи се вбројуваат во шеста аналитичка група. Тука спаѓаат: Mg 2+, Li +, Na + и K +.

                                               

Електронегативност

Електронегативност - мерка за способноста на атомот на некој хемиски елемент да ги привлекува кон себе електроните од заедничките електронски парови образувани со друг елемент. Електронегативноста е релативна величина која се изразува само во бро ...

                                               

Јонска врска

Во хемијата, јонската врска е карактеристична за соединенија образувани од елементи со голема разлика во електронегативноста, односно меѓу типичен метал и типичен неметал. Металите имаат мали енергии на јонизации што значи дека лесно можат да исп ...

                                               

Ковалентна врска

Во хемијата, ковалентна врска е врска која настанува при сврзувањето меѓу атомите на еден ист неметал или меѓу атомите на елементи кај кои нема многу голема разлика во електронегативноста. Притоа се образуваат молекули. Кај ковалентната врска, ка ...

                                               

Метална врска

Металната врска е хемиска врска која ги поврзува атомите во металите. Таа ја вклучува делокализираната поделба на слободните електрони низ решетката од метални атоми. Како резултат на ова, металните врски можат да се споредат со стопени соли. Мет ...

                                               

Атразин

Атразинот во минатото во голема мерка се користел како хербицид. Поради неговите штетни влијанија врз здравјето не само на човекот туку и на некои други животни неговата употреба е забранета во Европската Унија. Во САД сѐ уште во голема мерка се ...

                                               

Бисфенол А

Бисфенолот А претставува органска супстанца која содржи две фенолни функционални групи. Се користи при производството на некои видови на пластика. Се користи и како адитив при производството на некои видови пластика. Уште од триесеттите години на ...

                                               

Диетилстилбестрол

Диетилстилбестрол е лек. Супстанцата претставува орално активнен синтетска нестероидна естрогено активна супстанца. За првпат била синтетизирана во 1938 година. Во 1971 година било откриени дека може да предизвика неправилности во развојот на пло ...

                                               

Органометална хемија

Органометалната хемија се занимава со органските соединенија во кои се вклучени врски меѓу јаглероден и метален атом. Ваквите соединенија биле познати и се проучувале околу 200 години, а нивните единствени својства биле нашироко користени за одви ...

                                               

Заминувачка група

Заминувачка група е атом или молекула што се одделува од некоја органска молекула која по одделувањето се нарекува резидуален или главен дел. Способноста за една функционална група да се оддели е наречена лабилност. Колку е пониска pK a на конјуг ...

                                               

Карбокатјон

Карбокатјон е јон со позитивно наелектризиран атом на јаглерод. Наелектризираниот атом на јаглерод од карбокатјонот има шест валентни електрони, поради што е многу реактивен. Во органската хемија, карбокатјоните често се цел на нуклеофилен напад ...

                                               

Манихова база

Манихова база е реакциониот продукт од реакцијата меѓу амин и карбонилно соединение која се состои од нуклеофилна адиција по која следува елиминација на иминската сол. Маниховата база е меѓупродукт во Маниховата реакција.

                                               

Марковниково правило

Марковниковото правило е правило кое го опишува исходот на некои реакции на адиција во органската хемија. Формулирано е од рускиот хемичар Владимир Васиљевич Марковников во 1870 година.

                                               

Органско соединение

Органски соединенија се оние кои во својот состав содржат јаглерод. Органските соединенија се многубројни како резултат на појавата на изомерија во органските молекули. Обично секое органско соединение содржи еден карактеристичен негов дел во сво ...

                                               

Функционална група

Во органската хемија, функционални групи се специфични групи на атоми во молекулите кои се одговорни за карактеристичните хемиски реакции на тие молекули. Една иста функционална група ќе подлежи на иста или слична реакција, без разлика на големин ...

                                               

Шифова база

Шифова база е функционална група или тип на хемиско соединение кое содржи јаглерод-азот двојна врска со азотниот атом поврзан за арил или алкил група, но не водороден атом. Шифовата база е синоним на азометин. Шифовата база е именувана по Иго Шиф ...

                                               

Блок (периоден систем)

Блок - збир од соседни групи во периодниот систем. Поимот прв го употребил францускиот инженер Шарл Жане. Електроните со најголема енергија од секој елемент припаѓаат на исти типови на атомски орбитрали. Секој блок е наречен според неговата карак ...

                                               

Халоген

Халогените елементи се хемиските елементи во групата 17 од периодниот систем. Се состои од елементите: флуор, хлор, бром, јод, астат, и вештачкиот елемент тенесин. Енергијата на јонизацијата и електронегативноста опаѓаат со зголемувањето на атомс ...

                                               

Графен

Графен е дводимензионална јаглеродна структура со дебелина на еден атом. Двајца научници, Гејм и Новоселов, ја издвоиле во 2004 година од парче графит. За издвојување користеле леплива трака и така за првпат добиле минијатурни фрагменти од тој ма ...

                                               

Галвански елемент

Галвански елемент, исто така познат и како волтин елемент, претставува електрохемиска ќелија која произведува електрична струја од спонтани редокс реакции што се одвиваат внатре во неа. Најчесто се состои од два различни метала поврзани со солен ...

                                               

Електрохемија

Електрохемијата е дел од физичката хемија што го проучува односот помеѓу електричната енергија, како мерлива и квантитативната појава, ги идентификува хемиските промени, или со електрична енергија која се смета за исход на одредена хемиска промен ...

                                               

Хемиски влакна

Хемиските влакна се добиваат со преработка на целулозата, со дестилација на jaгленот или на нафтата. Најпознати хемиски влакна се: најлон, перлон, терилен, орлон, полиестер и други. Хемиските влакна се повеќе ги заменуваат влакната од волна, паму ...

                                               

Закон за дејство на масата

Законот за дејство на масата е еден од основните закони на хемиската кинематика. Според него, брзината на хемиската реакција е правопропорционална на производот на концентрацијата од реагирачките супстанци. Поточно тоа значи следното. За да дојде ...

                                               

Равенка на брзина на реакција

Законот за брзината или равенката на брзина на една хемиска реакција е равенка која ја поврзува брзината на хемиската реакција со концентрациите или притисоците на реактантите и постојаните параметри. За да се одреди равенката на брзина за одреде ...

                                               

Теорија за судирите

Теоријата на судирите, предложена од Макс Трауц и Вилијам Луис во 1916 и 1918, квалитативно објаснува како се одвиваат хемиските реакции и зошто брзината на одвивање е различна кај истите. Оваа теорија се основа на идејата дека честичките од реак ...

                                               

Автојонизација на водата

Автојонизацијата на водата е хемиска реакција во која две водни молекули реагираат, притоа образувајќи хидрониум јон и хидроксиден јон: H 2 O l + H 2 O l ⇔ H 3 O a q + + O H a q − {\displaystyle H_{2}O_{l}+H_{2}O_{l}\Leftrightarrow H_{3}O_{aq}^{+ ...

                                               

Верижна реакција

Верижна реакција е последователност од реакции каде реактивниот продукт или меѓупродукт предизвикува додатни реакции. Постојат повеќе видови на верижни хемиски реакции: Електронска верига Нуклеарна верижна реакција Полимеразна верижна реакција ит ...

                                               

Електрофилна супституција

Електрофилната супституција е супституциска хемиска реакција во која еден електрофил заменува друга група, но обично не секогаш водородна. Електрофилната супституција е карактеристична за ароматичните соединенија. Електрофилната ароматична супсти ...

                                               

Естерификација

Естерификацијата е општо име за хемиска реакција во која две хемиски соединенија образуваат естер како реакционен продукт. Естерите се користат како мирисни или арома агенти. Естерификацијата е повратна реакција. Примери на естерификациски реакци ...

                                               

Неутрализација

Неутрализацијата е хемиска реакција, позната и како водоформирачка реакција, во која киселината и базата реагираат и даваат сол и вода. Со други зборови, неутрализацијата е комбинација на водородни јони H + и хидроксидни јони OH - при која се фор ...

                                               

Нуклеофилна супституција

Во хемијата, нуклеофилна супституција е класа на супституциска хемиска реакција во која богатиот со електрони нуклеофил ја напаѓа молекулата и заменува група или атом, наречени заминувачка група. Ова е фундаментална реакција во органската хемија, ...

                                               

Оксидационо-редукциона реакција

Оксидационо-редукциони реакции се сите хемиски реакции при кои оксидациониот број на атомите се менува. Кај ваквите реакции, секогаш едниот реактант се оксидира, додека другиот се редуцира. Овие реакции може да се мошне едноставни, како едноставн ...

                                               

Протонација

Протонација е адиција на протон на атом, молекула или јон. Бренштед-Лориева киселина е супстанција што протонира друга супстанција. Обратен процес од протонација е депротонација.

                                               

Супституција

Во супституциската реакција, една функционална група од некое хемиско соединение се заменува со друга група. Во органската хемија, електрофилната и нуклеофилната супституциска реакција се од првенствена важност. Органските супституциски реакции с ...

                                               

Халогенизација на кетони

Во органската хемија, халогенизација на кетони е специјален тип на халогенизација. Местото на алфа до карбонилната група во еден кетон се халогенизира лесно како резултат способноста да формира енолат во базен или кисел раствор. Пример за ова е б ...

                                               

Хидролиза

Да не се помеша со електролиза, честиот метод за производство на гасовит водород од вода. Хидролиза е хемиска реакција во која една молекула се дели на два дела при реакција со молекула на вода, која има хемиска формула H 2 O. Еден од деловите на ...

                                               

Киселина

Неколку теории определуваат што е тоа киселина: Според Арениус Арениусова теорија, киселини се супстанциите што при електролитна дисоцијација во воден раствор даваат водородни јони како единствен вид катјони. Според теоријата на Бренштед и Лори, ...

                                               

Силикат

Силикатите се многу сложени хемиски соединенија. Од нив растворливи во вода се само солите на алкалните метали, слично на карбонатите, додека силикатите на другите метали не се растворливи во вода. Заедно со силициум диоксидот, силикатите се глав ...

                                               

Хромофор

Хромофор е дел од молекулата одговорна за нејзината боја. Молекулата апсорбира одредени бранови должини на видливата светлина, а останатите бранови должини ги пропушта или рефлектира што се забележуваат како нејзина боја.

                                               

Коњички спорт на Летните олимписки игри 2016

Натпреварите во коњички спорт на Летните олимписки игри 2016 во Рио де Жанеиро ќе се одржат од 7 до 19 август во Националниот коњички центар во подрачјето Деодоро. Застапени се три дисциплини, секоја во поединечна и екипна конкуренција.

                                               

Икона (информатика)

Икона – во компјутерската технологија претставува пиктограм или идеограм на екранот од сметачот со цел да му помогне на корисникот да навигира во сметачкиот систем. Самата икона е брзо разбирлив симбол на софтверска алатка, функција или податотек ...

                                               

Посреднички елемент

Кај програмирањето, елемент - елемент на графички кориснички посредник кој прикажува информации чиј распоред корисникот може да го прилагодува според своите желби и потреби, како да речеме прозорец или поле за текст. Посредничките елементи се кар ...

                                               

Линукс

Оваа статија се однесува на оперативниот систем ГНУ/Линукс. За јадрото Линукс, видете Линукс јадро. Линукс - јадро за оперативен систем. Започнат е како хоби проект на Линус Торвалдс во 1991, а со помош на огромен број програмери од целиот свет, ...

                                               

Fedora (Linux дистрибуција)

Fedora Core е RPM заснована ГНУ/Линукс дистрибуција развивана од Fedora Заедницата, а е спонзорирана од Red Hat. Таа се стреми да е целосен, сенаменски Оперативен Систем составен само од Слободен Софтвер. Fedora Core е изведена од оригиналниот Re ...

                                               

Ubuntu

Убунту е бесплатен оперативен систем кој користи Линукс јадро. Зборот "ubuntu" е стар збор од Африка што значи човечност. Ubuntu е еден од најпознатите ГНУ/Линукс дистрибуции. Целта на Ubuntu оперативниот систем е ажурирана и стабилна Линукс дист ...

                                               

"Гама Дизајн" - Петралинци

Гама Дизајн - пилана и претпријатие од дрвната индустрија за производство и обработка на дрво, дрвена граѓа за градежништво, амбалажа, огревно древо и преработен дрвен материјал за греење, од селото Петралинци, Струмичко, Македонија.

                                               

ЈП "Македонски шуми"

ЈП "Македонски Шуми" е основано со Одлука на Владата на РМ бр. 3028/1 од 15.12.1997 г., а започна со работа на 01.07.1998 г. како правен следбеник на дотогаш постојните претпријатија за стопанисување со шуми. ЈП "Македонски шуми" стопанисува со п ...

                                               

3dfx Interactive

3dfx Interactive - поранешна американска компанија со седиште во Сан Хозе, Калифорнија. Компанијата развиваше и произведуваше 3Д графички акцелератори, подоцна графички картички во втората половина на деведесеттите години од минатиот век. Првиот ...