ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 282
                                               

Стогово

Стогово - висока планина во западниот дел на Македонија која се протега делумно во меридијански правец север - југ, односно северозапад - југоисток. Заедно со планината Караорман, зафаќаат површина од 522 км 2.

                                               

Сува Гора

Сува Гора - стара грамадна планина во северозападниот дел на Македонија. Во нејзините подножја се Полошката Котлина од западната страна и долината на реката Треска од источната страна. Иако е релативно висока, таа сѐ уште нема развиен зимски туризам.

                                               

Сува Планина

Сува Планина - планина во средишниот дел на Македонија, која како северно продолжение на Караџица, претставува најсеверната и најсеверозападната крајна огранка на планинскиот масив Мокра. Се протега во меридијански правец во права линија од југ к ...

                                               

Јасика (пропаст)

Јасика - пропаст на Сува Планина, на територијата на заштитеното подрачје Јасен во истоимената месност. До влезот се стигнува преку макадамски пат кој води од превојот Кула до пропаста. Влезот е на надморска височина од 1128 м. Влезот е со вертик ...

                                               

Ај Дере

                                               

Актош Дере

Реката извира во северозападниот дел на планината Плачковица. Нејзиното течение е источно од градот Штип, во областа Јуруклак. Се влева во Брегалница од нејзината лева страна.

                                               

Алгица

Алгица, е река на Мокра планина западно од селото Алдинци и се влева од десната страна на Кадина река. По течението на реката Алгица, и на западниот дел на Јакупица се среќава еден од ретките видови на борот кривул.

                                               

Арматушки Поток

Реката извира на западните падини на Селечка Планина. Нејзиното течение е североисточно од градот Битола, а при својот тек минува низ селото Арматуш по кое го добила името. Реката се разводнува во Битолското Поле.

                                               

Асаноец

                                               

Аџина Река

Реката извира во југозападниот дел на Шар Планина, на надморска височина од 2.000 м. Кон крајот на своето течение, реката е премостена со макадамскиот пат од селото Бродец до караулата Стрезимир, а неколку стотина метри јужно од мостот се влева в ...

                                               

Бабинска Река

Бабинска Река - река во Југозападна Македонија и десна притока на Црна Река. Речните води се богати со охридска пастрмка со црвени точки. Тие исто така претставуваат извор за производство на електрична енергија.

                                               

Бабуна (река)

За други значења на поимот Бабуна, видете на појаснителната страница Бабуна - река во Македонија, десна притока на Вардар. Таа извира под врвот Солунска Глава на планината Јакупица. Има должина од 65 километри, а нејзиното сливно подрачје зафаќа ...

                                               

Баничка Река

                                               

Бањанска Река

Нејзината должина изнесува околу 15 километри. Извира високо на падините на Скопска Црна Гора и протекува во правец од север кон југ, низ стрмна долина кањон со високи засечени падини и карпи во близината на средновековниот манастир "Свети Илија" ...

                                               

Барбешница

Реката извира во северниот дел на планината Плачковица. Нејзиното течение е југоисточно од селото Блатец и градот Виница. Се влева во Малешевска Река.

                                               

Бардачка Река

Реката извира во северниот дел на планината Огражден. По напуштањето на горниот тек, таа го менува името во Сливничка Река, а потоа нејзиниот тек продолжува до вливот во Преведенска Река.

                                               

Бача

                                               

Бачишка Река

Бачишка Река - река во Македонија, сместена на планината Бистра. Реката поминува низ селото Бачишта. Поминува северозападно од градот Кичево и се влева во Зајска Река.

                                               

Баштевска Река

                                               

Бегличка Река

                                               

Безгачева Река

                                               

Бела Вода (Велешка)

Бела Вода - река на планината Клепа, која е јужно од Велес. Истата поминува низ селото Војница и се влева во реката Бабуна. Зафаќа сливно подрачје од 72.17 км 2. Припаѓа на сливното подрачје на реката Вардар и егејскиот морски слив. Протекува во ...

                                               

Бела Река (Ниџева)

                                               

Бела Река (Осогово)

Реката извира на јужната падина на планината Осогово, североисточно од градот Кочани. Нејзиното течение е во јужен правец и таа поминува покрај маала на селата Мишино, Небојани, Полаки и Костин Дол пред спојувањето со Црна Река кај селото Речани ...

                                               

Белешница

Извира високо на северната падина на планината Стогово на надморска височина од 2.070 - 2.080 метри во циркот Маруша во близина на истоименото ледничко езеро со кое не е поврзана. Настанува од два поголеми извори кои како речни ракавци се спојува ...

                                               

Белица (Кожуфска)

                                               

Беличица (река)

                                               

Беличка Река (Илинска)

Беличка Река - река во западна Македонија, десна притока на Треска. Извира од Беличките Извори на источните падини на Илинска Планина, на надморска височина од 1.580 м, минува низ с. Белица и се влева во реката Треска кај с. Пополжани. Долга е 15 ...

                                               

Беличка Река (Јабланичка)

Беличка Река се наоѓа на планината Јабланица, извира југоисточно од врвот Црн Камен и тече низ селото Горна и Долна Белица и се влева во Црн Дрим. Зафаќа сливно подрачје 57.75 км 2 и припаѓа на Јадранскиот речен слив.

                                               

Белошица

Реката извира на источните падини на планината Манговица. По нејзиниот тек, таа поминува низ селата Стрисовци, Пуздерци, Зарапинци и Лезово, по што се влева во Злетовска Река од нејзината десна страна.

                                               

Бериш Река

                                               

Бесни Дол (Кочански)

                                               

Бешишка Река

                                               

Биначка Морава

Биначка Морава - река што тече низ северна Македонија и јужна Србија. Тече во правец југозапад-североисток, ја преминува границата со Србија, и по течение од 49 км кај Бујановац се спојува со Прешевска Моравица, образувајќи ја Јужна Морава.

                                               

Бистра (река)

Бистра - река на истоимената планина, југоисточно од селото Маврово, притока на Тресонечка Река. Преку сливот на Мала Река и реката Радика припаѓа на Јадранскиот речен слив. Нејзиното течение се наоѓа на територијата на Националниот парк Маврово.

                                               

Бистрица (Пчинска)

Бистрица - река североисточно од Куманово и лева притока на Пчиња. Зафаќа сливно подрачје од 48.05км 2. Извира на планининскиот масив на планината Козјак каде што настануваат повеќе помали потоци. Реката е полноводна преку текот на целата година.

                                               

Бистричка Река (Бабуна)

                                               

Битушница

                                               

Блатечка Река

                                               

Блатешница

Блатешница - река во Македонија, сместена на источната падина на планината Плачковица. Извира на источната падина на планината Плачковица, при што поминува низ селото Блатец. На крај се влева во Малешевска Река. Има сливно подрачје од 21.35 км 2.

                                               

Блаштица

Блаштица - река во Македонија, сместена во подрачјето помеѓу планините Мариовски Козјак и Кожуф. Се наоѓа источно од селото Рожден, а се влева во Црна Река. Реката претставува значајно геонаследство од сферата на хидрологијата во Македонија.

                                               

Богдевска Река

                                               

Боговињска Река

Боговињска Река се наоѓа во централниот дел на Шар Планина и има површина на речниот слив од 61.46 км 2. Настанува со спојување на Слапска Река и Езерска Река, чии изворишни делови на околу 2300 мнв се сметаат за извор и на Боговињска Река. Поточ ...

                                               

Бошава

Бошава или Бошавица - река во јужна Македонија, десна притока на Вардар. Извира на планината Кожуф на надморска височина од 1.070 метри, каде е наречена Лисачка Река, а се влева во Вардар пред Демиркаписката Клисура на височина од 95 метри. Рекат ...

                                               

Брајчинска Река

Брајчинска Река - река во Македонија, сместена на западните падини на планината Баба, југоисточно од градот Ресен. Поминува низ селото Брајчино, од каде и го добила своето име. Реката го дели селото на два дела. На крајот се влева во Преспанското ...

                                               

Брегалница

Брегалница - втора по должина река во Република Македонија. Извира во шумскиот дел на Малешевските Планини, во близина на Пехчево и поминува низ или покрај градовите Пехчево, Берово, Делчево, Македонска Каменица, Виница, Кочани и Штип, и потоа се ...

                                               

Бутурица

Бутурица - река во Македонија која тече во областа Мариово, десна притока на Црна Река. Долга е 20 километри со опфатено сливно подрачје од 102 км 2. Извира на планината Козјак во месноста Влашки Колиби на надморска височина од 1600 метри во непо ...

                                               

Вардар

Вардар - најголемата река во Македонија и воопшто целиот регион Македонија. Долга е 388 км и нејзиниот речен слив опфаќа површина од приближно 25.000 км 2. Извира во Гостиварско и завршува во Солунскиот Залив, Егејска Македонија, во заштитената м ...

                                               

Велика Река (Осогово)

Реката извира на планината Осогово. Нејзиниот тек е источно од селото Јастребник и северно од градот Кочани. Реката се влева во езерото Гратче и во неговиот северн дел, под ридот Кале, заедно со Мала Река ја образува Кочанска Река. По течението н ...

                                               

Виничка Река

Виничка Река - река во Источна Македонија и лева притока на Брегалница. Се наоѓа на северниот дел на планината Плачковица, поминува низ Кочанското Поле и градот Виница и се влева во Брегалница. Во делот за топографија во книгата Материјали по изу ...